Adatvédelmi tájékoztató

 

Általános tudnivalók


A Future FM Zrt. és az alábbiakban felsorolt vállalatok nagyon szigorúan veszik az Ön személyes adatainak védelmét, és betartják az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásait. A személyes adatokat weboldalainkon mindig csak az adott célhoz szükséges mértékben dolgozzuk fel. Dolgozóinkat a jogszabályokban előírtak szerint az adatvédelmi rendelkezések betartására kötelezzük. Az alábbiakban tájékoztatjuk, hogy az Ön weboldalunkon tett látogatásával kapcsolatosan, annak során milyen információkat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Ezt követően szeretnénk Önt arról is tájékoztatni, hogy milyen célokkal dolgozzuk fel adatait, valamint azt, hogy hogyan érvényesítheti jogait. Az adatvédelmi nyilatkozatot minden oldal láblécében, az „adatvédelem” fül alatt bármikor megnyithatja és kinyomtathatja.

 

1. Adatkezelők megnevezése
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja szerint az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az alábbi domain neveken elérhető oldalak:
- future-fm.hu
- futurefm.hu
- future-fm.eu
- future-fm.ro
- future-clean.hu
- future-security.hu
- future-garden.hu
- future-catering.hu
- future-fleet.hu
- future-archiv.hu
- uzemeltetes-karbantartas.hu
- uzemi-takaritas.hu
- orzes-vagyonvedelem.hu
- kerteszet-novenygondozas.hu
- uzemi-kozetkeztetes.hu
- auto-flottakezelo.hu
- irattarozas-bertarolas.hu
adatkezelésének célját és annak szabályait a Future FM Zrt., Future Service Kft., Future Security Zrt. és a Future Fleet Kft. (a továbbiakban együttesen Adatkezelők) közösen határozza meg, ezáltal közös adatkezelőknek minősülnek.

Adatkezelők:
Adatkezelő (1) megnevezése: Future FM Zrt.
Adatkezelő (1) cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045958
Adatkezelő (1) székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1. em. 1.
Adatkezelő (2) megnevezése: Future Service Kft.
Adatkezelő (2) cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-895240
Adatkezelő (2) székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 5. 1. em. 1.
Adatkezelő (3) megnevezése: Future Security Zrt.
Adatkezelő (3) cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042931
Adatkezelő (3) székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 5.
Adatkezelő (4) megnevezése: Future Fleet Kft.
Adatkezelő (4) cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-935850
Adatkezelő (4) székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 5.
Az Adatkezelők e-elérhetősége: webmester@future-fm.hu
1148 Budapest, Fogarasi út 5. – Az adatkezelés technikai hátterét a Future FM Zrt. megbízásából a Dots Amazing Bt. biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését a Dots Amazing Bt. végzi.
A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. Az adatvédelmi nyilatkozatot minden oldal láblécében, az „adatvédelem” fül alatt bármikor megnyithatja és kinyomtathatja.

2. Az adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 23-tól visszavonásig tart.
Az Adatkezelők mindenkori vezetői tisztségviselői az Adatkezelők sajátosságainak figyelembevételével határozzák meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelölik az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
Az Adatkezelők közös Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatuk alapján kezelnek a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelők minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalommeghatározásokkal.
Az Adatkezelők kijelentik, hogy az általuk kezelt személyes adatokat magáncélra nem használják fel. Az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének.
Éppen ezért az Adatkezelők személyes adatot csak Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatukban meghatározott célból, jog gyakorlása érdekében kezelnek, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
Az Adatkezelők személyes adatot csak a GDPR-ban meghatározott jogalapon kezelnek.
Az Adatkezelők az adat felvétele előtt minden esetben közlik az Érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját – ezen kötelezettségüket Adatkezelők jelen tájékoztatóval teljesítik.
Az Adatkezelők deklarálják, hogy a szervezeti egységeiknél adatkezelést végző alkalmazottaik és az Adatkezelők megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.
Az Adatkezelők munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az Érintettek jogainak érvényesítése
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelők jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségein.
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az Érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, illetve a GDPR-ban, vagy az Infotv-ben meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
Az Érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.
Az Adatkezelők az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általuk vagy az általuk igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtérítik. Az Adatkezelők felhívják az Érintettek figyelmét, hogy mentesülnek az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítják, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem térítik meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Az Érintett továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelők a továbbiakban ne küldjenek részére Hírlevelet. Az Érintett a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a webmester@future-fm.hu e-mail címen, illetve az 1148 Budapest, Fogarasi út 5. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelők a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Érintett adatait haladéktalanul törlik a direkt marketing adatbázisból és az Érintettnek a továbbiakban hírlevelet nem küldenek.
Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelők csak a direkt marketing nyilvántartásból törlik haladéktalanul az érintetett, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosultak kezelni az Érintett adatait.

Beleegyezés visszavonása
Amennyiben az Érintett hozzájárulását adta a személyes adatok kezeléséhez, ezt jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja. A visszavonást az Adatkezelők honlapon feltüntetett, mindenkori elérhetőségein címen teheti meg.

További jogok
Az Érintett az őt megillető jogokat mindenkor, a GDPR és az Infotv. rendelkezései szerint érvényesítheti.
Az Érintettnek jogában áll az Adatkezelők mindenkori felelős személyétől arra vonatkozó tájékoztatást kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) pontjában meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
Az Érintettnek jogában áll az Adatkezelők mindenkori felelős személyétől haladéktalanul az Érintettet érintő helytelen személyes adatok helyesbítését és adott esetben a hiányos személyes adatok kiegészítését megkövetelni.
Az Érintett jogosult megkövetelni azt, hogy az Üzemeltetők az Érintett személyes adatait haladéktalanul töröljék, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) pontjában írt esetek valamelyike fennáll.
Az Érintett jogosult arra - a GDPR 18. cikk (1) pontjában írt esetek valamelyikének teljesülése esetén -, hogy az Adatkezelők mindenkori felelős személyétől követelje az adatkezelés korlátozását.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Az Érintett az Adatkezelők adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap: www.naih.hu

4. Az Adatkezelők honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
Az adatkezelések helye és technikai háttere:
Az adatkezelés helye: 1148 Budapest, Fogarasi út 5.
Az adatkezelés technikai hátterét a Future FM Zrt. megbízásából a Dots Amazing Bt. biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését a Dots Amazing Bt. végzi.
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltetők az Adatkezelők, és nem vesznek igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltetők által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltetők és munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltetők szerverein kerülnek tárolásra.
A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

 • A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk
 • A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok

4.1 Honlap-látogatottsági adatok kezelése
Az Adatkezelők jelen tájékoztatóban feltüntetett honlapjain a honlapok látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít, az Adatkezelők honlapjának látogatóiról automatikusan keletkező, következő információkat kapja: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve, az operációs rendszer, mobil végkészülékeknél adott esetben a gyártó/típus megnevezése. A felhasználók IP-címét az Adatkezelők semmilyen olyan más adathoz nem kötik, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.
Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár személyes adattá is válhat, ezért az Adatkezelők minden, a honlap adatkezelése során tudomásukra jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel védenek, de kijelentik, hogy az IP-címek kezelésével a GDPR vagy az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósítanak meg.

“Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja
A webszolgáltatás használatakor az Adatkezelők kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepítenek a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőkhöz került adatokat az Üzemeltetők nem kapcsolják az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.
A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltetők cookie-t kívánnak elhelyezni a számítógépén,
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben a honlap bizonyos oldalai vagy funkciói nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.
Az Üzemeltetők által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.
A fenti célokból az Üzemeltetők weboldalukba harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthetnek be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban:
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
A web beacon-ök azonban nem valósítanak meg a GDPR vagy az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést.

4.2 Kapcsolatfelvétel
Az Adatkezelők honlapján lehetősége van a látogatónak az Adatkezelőkkel történő kapcsolatfelvételre (például ajánlatkérés, felvételre jelentkezés céljából). Egy űrlap (form) kitöltésével a látogatónak megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldése előtt a kitöltendő űrlapon azonban az Adatkezelők felhívják a figyelmet adatkezelési szabályokra, melyet az Érintett Felhasználó a weboldal használatával elfogadott. Az ajánlatkérő űrlapon megadott adatok maximum 1 évig kerülnek tárolásra. A csatolmányként feltöltött anyagokat a weboldal szervere tárolja 30 napig, ahonnan automatikusan törlődnek annak letelte után. A felvételre történő jelentkezés kapcsolatfelvételi űrlap alapján elküldött adatok maximum fél évig kerülnek tárolásra.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelőkkel történő kapcsolatfelvétel biztosítása
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege, csatolt anyag
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év, a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)
Az adattárolás módja: elektronikus

4.3. Direkt marketing célú adatkezelés, hírlevélküldés

A direkt marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma:
Future FM Zrt. - NAIH-96983/2016.
Future Service Kft. - NAIH-96984/2016.
A Future Hírek hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozáskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • vezetéknév és keresztnév
 • cégnév
 • e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti Érintett hozzájárulása.
Az adattárolás határideje: az Érintett általi visszavonási (leiratkozási) kérelemig
Az adattárolás módja: elektronikus

Hírlevél feliratkozási feltételek és tudnivalók
A feliratkozáskor kapott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozási adatok egyetlen kattintással bármikor módosíthatóak illetve a feliratkozás megszüntethető összes elektronikus levelünk alsó soraiban elhelyezett leiratkozási linkre való kattintással.
A feliratkozással az Érintett kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy az Adatkezelőktől elektronikus levelet fogadjon, amelyek bizonyos esetekben közvetlen vagy közvetett módon reklámot is tartalmazhatnak.
A Future Hírek hírlevél kizárólag magyar nyelven és vállalkozásoknak, cégeknek készül, ezért az Érintett kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím elsősorban céges használatú. Az Érintettek kizárólag saját személyes, de céges használatú e-mail címüket adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. Az Adatkezelők nem ellenőrzik az adatközlő Érintett által megadott adatok valódiságát, az adatközlők felelőssége az adatok a fenti szabályok szerinti megadása. Az Adatkezelők azonban fenntartják a jogot, hogy töröljék a címlistából azokat feliratkozó Érintetteket, akik a fent leírt szabályoktól igazolhatóan vagy vélhetően eltértek.
A Future Hírek hírlevélben vagy ahhoz bármilyen mellékelt vagy letölthető, digitális formátumú anyagaiban szereplő minden információ és képi anyag jogvédett, azokat tömegesen felhasználni, továbbítani, publikálni kizárólag a Future FM Zrt. előzetes hozzájárulásával lehet.

5. Az adatkezelés célja és időtartama
A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltetők által végzett adatkezelések célja:

 • a Szolgáltatás hatékony nyújtása,
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
 • működési problémák elhárítása,
 • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltetők kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végeznek.
 • az Adatkezelők szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, blog értesítő, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések, illetve azokban bármilyen digitálisan elhelyezett melléklet vagy letölthető fájl (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) küldése, amennyiben az Érintett ehhez kifejezett hozzájárulását adta, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig. Az Érintett a közvetlen üzletszerzési célú (direkt marketing) üzenetek fogadásához, a hírlevélre történő feliratkozáskor egyidejűleg kifejezetten hozzájárul. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Adatkezelők a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt kezelik (mely időszak végeztével az Érintett Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek), illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

6. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
Az Üzemeltetők kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adják át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltetők kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

 • A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltetők jogosultak felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával. A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltetők adott esetben szerződéses partnereikkel (alvállalkozóikkal) is végeztethetik. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.
 • Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.
 • Az Üzemeltetők együttműködnek a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesítik a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket

7. Adatbiztonsági szabályok
Adatkezelők az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítanak ennek biztosítására. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltetők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

8. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai
Annak biztosításához, hogy az adatkezelési tájékoztató mindig megfeleljen az aktuális jogszabályi előírásoknak, a változtatások jogát az Adatkezelők mindenkor fenntartják.
Ha jelen adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele merülne fel, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Budapest, 2018. május 23.

Future FM Zrt. – Future Service Kft. – Future Security Zrt. – Future Fleet Kft.
Adatkezelők